pozemky

Lúky, ktoré máme v starostlivosti sa snažíme obhospodarova´ť s úctou k ľuďom, ktorí pred mnohými rokmi toto územie osídlili a k ich potomkom, ktorí sa o lúky následne starali.

Snažíme sa, aby krajina ktorú obhospodarujeme, bola čo najpestrejšia. Aby bola domovom čo najväčšiemu množstvu rastlín a živočíchov a v neposlednom rade bola príjemným miestom pre život ľudí v tomto regióne.

Veľké poľnohospodárske podniky sú často zamerané na zisk a vplyv ich hospodárenia na budúcnosť a krajinu nepatrí medzi ich priority. 

V nasledujúcich videách si môžete pozrieť ako to u nás vyzerá.


Ak vlastníte pozemky v našom okolí, veľmi radi si ich vezmeme do starostlivosti. Môžete nám poslať čísla Vašich parciel, ak sa budeme o ne vedieť postarať, obratom Vám zašleme návrh nájomnej zmluvy. 

Obvyklá výška nájmného je každoročne zverejnená na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka: rok 2022

My sa snažíme ponúkať nájomné vyššie, záleží od miery obhospodarovateľnosti. Hospodárime hlavne na zarastených TTP (trvalé trávne porasty), ktoré pastvou postupne obnovujeme.


pôda a my

Uvedomujeme si, že pôda je živý organizmus, ktorý vzniká dlhé roky. Ak k nej človek nemá vzťah, dokáže pôdny život veľmi rýchlo zničiť nešetrním obrábaním, syntetickými hnojivami, používaním pesticídov a herbicídov.

Ako sa o pôdu v našom okolí staráme my?

Našou hlavnou činnosťou je pasenie kôz. Pastvu organizujeme ohradníkmi tak, aby sa kozy nezdržiavali na jednom mieste príliš dlhý čas. To umožňuje časti rastlín vykvitnú´t, pôda nepresychá a  nedochádza k jej prehnojovaniu exkrementami. Na pasienkoch ponechávame pôvodné dreviny, ktoré kozám poskytujú tieň, chránia pôdu pred nadmerným vysúšaním a poskytujú domov voľne žijúcim živočíchom. 

človek a pôda

Takto vyzerajú pôdne horizonty - najtmavšia horná vrstva je organický horizont (do 15 cm), nasleduje humusový (cca 20 cm), iluviálny a materská hornina. Práve vrchné vrstvy sú najviac ohrozené ľudksou činnosťou a eróziou.

zaujímavé krátke filmy o pôde